Miljööverdomstolen överraskande snabb

Efter att vi väntat i 16 år på Miljödomstolens dom kom domen från Miljööverdomstolen överraskande snabbt. Domen måste ses som en framgång för de boende kring flygplatsen. Det viktigaste i domen är att LFV tvingas bullerisolera bostadshus som utsätts för maxbuller högre än 80 db. I Miljödomstolens ändrade dom var gränsen istället 90 db.

Alla hus där människor vistas som ligger inom maxbullergränsen ska bullerisoleras oavsett byggår och byggnadsvärde, undantaget möjligen kolonistugor. Åtgärderna ska vidtas senast två år efter att domen vunnit laga kraft.

Tvister mellan fastighetsägaren och LFV ska avgöras av Stockholms miljöförvaltning. Domen kan överklagas till Högsta domstolen men det är högst osannolikt att HD omprövar domen. LFVs advokater kommer nog ändå på känt maner att försöka göra så för att dra ut på tiden och tjäna in nya arvoden.

Domarna i Miljööverdomstolen och Miljödomstolen kan studeras i sin helhet i bifogat pdf-dokument.