Bostäder på Bromma

Skräckvisioner

Det har funnits planer för bostadsbebyggelse på Bromma flygfält sedan 1954 då dåvarande fastighetsborgarrådet Gösta Wennström väckte tanken. Arkitekten Sune Lindström fick uppdraget av en statlig delegation ledd av Per Åsbrink att skissa på en bebyggelse. Förslaget innebar en storslagen megastad för 62 000 innevånare med 14-våningars byggnader som kantade startbanorna som utgjorde breda avenyer.

Stockholms stads stora Brommautredning förslog 1990 att 8 000 bostäder med arbetsplatser och samhällsservice skulle byggas på fältet.

Planerna på en massiv exploatering av Brommafältet skrämde och skrämmer fortfarande många kringboende. Skräckvisionen som målas upp är ett nytt invandrargetto inpå knutarna med kriminella ungdomsgäng härjande i villaidyllen. I valet mellan pest och kolera väljer man att stå ut med bullret.

En annan invändning mot bostäder på Brommafältet är att detta skulle generera ökad biltrafik och att det ytterligare skulle korka igen de redan tättrafikerade vägarna i trakten.

Andra invändningar som hörts i debatten är att marken på flygfältet är förgiftad av flygbränsle, olja och glykol och att markförhållandena är dåliga.

Trädgårdsstaden

De detaljerade planer som 1993 togs fram i uppdrag från Stadsbyggnadskontoret av arkitektkontoret Brunnberg & Forshed och S. Koinberg landskapsarkitekter, var planer på en ny s k ekologisk trädgårdsstad i engelsk stil liknande Gamla Enskede. D v s med mindre tvåvåningshus med trädgård till varje hus. Upplåtelseformen varierade mellan äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt. Planen omfattade ca 3 000 bostäder och dessa skulle byggas uteslutande på redan bebyggd eller asfalterad mark. Kringliggande grönområden skulle sparas som sport- och friluftsområden. Ingen bebyggelse väster om Bällstavägen. Befintliga hangarer/stormarknader skulle delvis göras om för inomhusidrott. Stadsdelen var tänkt att trafikförsörjas med bl a en förlängning av Tvärbanan, d v s spårvagn från Alvik.

Biltrafik

All trafikforskning visar att det allra mest biltrafikalstrande är stormarknader utanför storstäderna. Det som för närvarande astrar biltrafik i Bromma — Ulvsundaområdet är stormarknaderna i den s k Brommastaden. Det näst mest trafikalstrande är flygplatsen i sig. I dag (2011) har flygplatsen drygt 2 miljoner passagerare. Nio av tio passagerare kommer och avreser med bil — flygbussen är som alla kan konstatera mycket glest besatt. Swedavia hoppas på en ökning av trafiken på Bromma till 4 miljoner passagerare. Med bostadsbebyggelse enligt ovan beräknas biltrafiken minska med ca 25 procent jämfört med dagens nivåer.

Markförhållanden

Det finns en del gammal motorolja i marken under och utanför de gamla motor- och underhållsverkstäderna på Bromma. Utspillt flygbränsle har till allra största delen dunstat bort. Glykol och urea finns också i marken kring flygplanens uppställningsplatser. Inget av dessa ämnen är extremt giftigt och de är lättsanerade. Man har i Stockholm byggt på platser som har varit betydligt mer svårsanerade t ex Hammarby sjöstad.

Mitten på startbanan har mindre goda markförhållanden och där kan behövas pålning för en bebyggelse. I övrigt inga anmärkningsvärda markförhållanden.