Utfall 2017

Kartan som Swedavia utgår från när man beräknar bullerisoleringsbehovet för en fastighet. © Lantmäteriet/Metria ordernummer 265751/Fastighetskarta

Det är alltså bara fastigheter som ligger innanför 80 dB(A)-kurvan (svart) som kan komma ifråga för bullerisolering. Kurvan avgränsar det område där man beräknat att den tredje högsta maximala ljudnivån utomhus under ett årsmedeldygn är 80 dB(A) eller högre.

Utfall 2016

Kartan som Swedavia utgår från när man beräknar bullerisoleringsbehovet för en fastighet. © Lantmäteriet/Metria ordernummer 265751/Fastighetskarta

Det är alltså bara fastigheter som ligger innanför 80 dB(A)-kurvan (svart) som kan komma ifråga för bullerisolering. Kurvan avgränsar det område där man beräknat att den tredje högsta maximala ljudnivån utomhus under ett årsmedeldygn är 80 dB(A) eller högre.

Utfall 2015

Kartan som Swedavia utgår från när man beräknar bullerisoleringsbehovet för en fastighet. © Lantmäteriet/Metria ordernummer 265751/Fastighetskarta

Det är alltså bara fastigheter som ligger innanför 80 dB(A)-kurvan (svart) som kan komma ifråga för bullerisolering. Kurvan avgränsar det område där man beräknat att den tredje högsta maximala ljudnivån utomhus under ett årsmedeldygn är 80 dB(A) eller högre.

Swedavias "kostnadskarta"

Område där den tredje högsta maximala ljudnivån utomhus under ett årsmedeldygn är 80 dB(A) eller högre.

Kartan presenterades av Swedavia vid förhandlingen i Miljööverdomstolen (Beslut 2010-02-05). Obs! Kartan är preliminär, vilket illustreras av att begränsningslinjen är vågformig.

Karta maxvärden

80 dB(A) och 70 dB(A) maximalbullerutbredning, beräknad (bullerutbredningen är datorsimulerad, normalt inte uppmätt på plats)

Maximalnivån anger den högsta ljudnivån (Lmax) under en viss tidsperiod. I detta fall gäller det Brommatrafikens mest bullrande flygplan BAe 146/RJ 100 under landning med 3,5 graders glidbana.

Riksdagen har beslutat (prop.1996/97:53) att Luftfartsverket skall ljudisolera bostäder som utsätts för 80 dB(A) maximalnivå regelbundet under dag- och kvällstid. Miljödomstolen har i mål nr M 81-99 om Bromma flygplats år 2002 fastslagit denna skyldighet. 70 dB(A) maximalnivå är i samma beslut angett som riktvärde för uteplats i anslutning till bostad.

Karta FBN 55

FBN 55 dB(A) flygbullernivåutbredning, beräknad (bullerutbredningen är datorsimulerad, normalt inte uppmätt på plats)

Flygbullernivån (FBN) är en så kallad ekvivalentnivå, d.v.s. en teoretisk medelljudnivå beräknad på antalet bullerhändelser, varaktighet och flygplanstyp. Ekvivalentnivån viktas högre om bullret förekommer under kväll och natt.

Riksdagen har beslutat (prop 1996/97:53) att vid nybyggnation och väsentlig ombyggnad av bostäder FBN 55 dB(A) utomhus skall vara riktvärde som normalt inte får överskridas. Stockholms stadsbyggnadskontor beviljar därför normalt inte bygglov för bostäder innanför flygbullernivåutbredningen FBN 55 dB(A).