Månadsbrev i april 2005 från Aktionsgruppen mot Brommaflyget,         

                                          www.stoppabrommaflyget.nu

 

             Bluffpoker som förhandlingsmetod

 

I tilläggsavtalet 2002 mellan Stockholm stad och Luftfartsverket ( LFV) om Brommaflyget lovar LFV:

 

" Staten skall verka för att inflygningsvinkeln kan öka från nuvarande 3,5 grader med målet att söka nå 4,5-5,5 grader för flygplan som är certifierade för högre inflygningsvinklar. " (Punkt 3.12, Tilläggsavtalet 2002)

 

Denna åtgärd är en av fjorton (14) utlovade miljöförbättringar av flygmiljön runt Bromma i tilläggsavtalet och som ansvariga politiker gjorde stort nummer av när avtalet presenterades. Hur har det gått ? Aktionsgruppen väntade till 2004 med att ställa den frågan.  LFV svarade:

 

" Av säkerhetsskäl är det inte möjligt att ha två olika vinklar och det är inte heller möjligt att, för dagens flygplansflotta som trafikerar Bromma flygplats, höja inflygningsvinkeln." ( LFV i brev den 17/11 -04)

 

I februari 2002 - när avtalet skulle skrivas under -  ansåg den högsta kompetens som finns på området, Luftfartsverket, att man kunde utlova ökad inflygnings-

vinkel i miljöförbättrande syfte. I oktober samma år avfärdar samma verk och samma kompetens sin egen idé som omöjlig att genomföra.

Inför undertecknandet är det helt möjligt - efter undertecknandet är det helt omöjligt.

 

De fagra löftena förgår - men buller, utsläpp och olycksrisker består!

Hur det gick med de övriga tretton miljöförbättringarna ? Det berättar vi om i nästa månadsbrev.

 

 

 

 

 

            Gunnar Thun                                   Rolf Svensson

            Ordförande                                      Sekreterare