Septemberbrev från Aktionsgruppen mot Brommaflyget


 


                    Stockholmsberedningen  och Brommaflyget

 

Den 12 september gick remisstiden ut för synpunkter på Stockholmsberedningens delbetänkande om flygplatskapaciteten i Mälardalen. Aktionsgruppen uppmanades att komma in med synpunkter, vilket vi också gjort i ett tiosidigt remissvar . Det finns att läsa här på vår hemsida.

 

Våra synpunkter gäller i första hand Brommaflyget med utgångspunkt från miljö- och säkerhetskonsekvenserna av flygverksamheten för människorna på marken. Dessa konsekvenser har under det senaste årtiondet fått stå tillbaka för andra intressen och inte i nämnvärd grad tillåtits påverka beslutsprocessen i Brommaflygsfrågan. Detta ointresse för allvarliga miljöstörningar för tiotusentals invånare i Stockholm återspeglas i Stockholms-

beredningens slutsatser.

Sakligt sett behövs inte Bromma. Alla prognoser över framtidens flygverksamhet är numera radikalt reviderade och nedbantade. Stockholmsberedningen bekräftar att det mesta flyget kan flyttas till andra flygplatser, främst Arlanda. Men Stockholmsberedningen går ändå de starka flyglobbyisternas ärenden som hävdar att Bromma behövs, ytterst för topparna inom näringsliv och statsförvaltning. Några få beslutsfattares bekvämlighet och status får alltså gå före tiotusentals medborgares säkerhet och vardagsmiljö. Vår uppfattning är att en sådan utveckling är ovärdigt ett demokratiskt och jämlikt samhälle. Vi sammanfattar våra synpunkter och krav i följande punkter:

 

·         Brommaflyget är en avsevärd miljöbelastning och en allvarlig säkerhetsrisk för stora grupper av Stockholms invånare, såväl i innerstad som ytterstad.  Förlusterna i livskvalitet för dessa invånare står inte i rimlig proportion till de vinster som Brommaflyget sägs innebära.

·         Brommaflyget måste snarast avvecklas och senast med utgången av år 2011, när avtalet mellan staten och staden går ut.

·         Brommaflyget får inte göras till gisslan i ett politiskt rävspel där nya förlängningar i praktiken blockerar möjligheten till nedläggning av verksamheten.

·         Behovet av flygplatskapacitet i Mälardalen får tillgodoses utan tillgång till Bromma

       flygfält. Stockholmsberedningen intygar själv att huvudparten av den nuvarande 

       flygtrafiken på Bromma kan beredas plats på annat håll.

·         Näringslivsflygets behov får integreras med övrig flygverksamhet i regionen.

·         Staten måste tillkännage att  miljö - och säkerhetskonsekvenserna är så allvarliga att flygverksamheten vid Bromma måste läggas ner. Regeringen bör därvid göra klart att man inte längre kommer att godkänna några förlängningar av Brommaavtalet.

 

Stockholm den 23 september 2003

 

                     Gunnar Thun                                       Rolf Svensson

                     Ordförande                                          Sekreterare