Miljövillkor/tillstånd för Bromma flygplats

Det finns två regelverk som reglerar verksamheten på Bromma flygfält, och det är viktigt att skilja på dem:

Fram till tillkomsten av Miljöbalken 1998 med självständiga miljödomstolar kunde regeringen gå in och ändra det som Koncessionsnämnden beslutat. Så skedde också 1980 då regeringen ändrade villkoren. Bland annat bestämde man:

1993 ansökte Luftfartsverket och Naturvårdsverket om ändring av de redan föråldrade villkoren hos Koncessionsnämnden. Luftfartsverket ville frivilligt inskränka flygplatsens öppettider till kl 07 – 22 och begränsa den totala bullerenergimängden till 136 dBA TFBN. Koncessionsnämnden beslöt 1997 om skärpta miljövillkor. Man fastslog:

Men åter gick regeringen in och ändrade villkoren. Förbudet mot jetflygplan ansågs vara för begränsande och togs bort. Villkorsbehandlingen återförvisades till Koncessionsnämnden. Dess funktion övertogs sedan 1999 av Miljödomstolen, vars beslut inte kan överprövas av regeringen men kan överklagas till Miljööverdomstolen.

År 2002 kom en "provdom" från Miljödomstolen där man bad regeringen om fullmakt att bland annat begränsa den totala bullermängden till 134,8 dB(A) TFBN, vilket innebär en begränsning till 1988 års trafiknivå.

År 2005 svarade regeringen Miljödomstolen att domstolen hade fria händer att döma. Då "överklagade" Luftfartsverket regeringens beslut till Regeringsrätten i en så kallad ansökan om rättsprövning då Luftfartsverket menade att ingen makt i världen utom Luftfartsverket självt kunde inskränka det tillstånd man en gång fått 1979. Regeringsrätten avvisade Luftfartsverkets propå och förklarade att möjligheten till rättsprövning av regeringsbeslut var avsett för enskilda personer.

Miljödomstolen återupptog sin prövning för avgörande. Så äntligen, efter 16 år, kom en dom från Miljödomstolen 2009 (Mål M 1414-07).

I korthet innebär domen:

Luftfartsverket, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Aktionsgruppen mot Brommaflyget överklagade till Miljööverdomstolen av olika skäl.

Miljööverdomstolen fastlog i sin dom den 5 februari 2010 (Mål M 1441-09) att Miljödomstolens dom (se ovan) skulle gälla med en viktig ändring:

Både Luftfartsverket/Swedavia och Naturvårdsverket överklagade (av olika skäl) domen i Miljööverdomstolen till Högsta domstolen. Luftfartsverket/Swedavia tog senare tillbaka sin överklagan, men Naturvårdsverket ville få ärendet prövat. I april 2011 beslutade dock Högsta domstolen att inte bevilja Naturvårdsverket prövningstillstånd vilket innebar att domen från Miljööverdomstolen vann laga kraft. Arton (18) års processande om tillståndet/miljövillkoren för Bromma flygplats var slut!